Ипотечни кредити

Ипотечните кредити се отпускат на юридически и физически лица срещу обезпечение недвижим имот. В полза на банката се учредява договорна или законова ипотека върху недвижимия имот. Това позволява на банките при неизпълнение на задължението на кредитополучателя да покрият загубите си като продадат имота. Чрез продажбата на имота банките трябва да покрият освен главницата по кредита и лихвата, затова те по-често отпускат кредити в по-малък размер от цената на имота, който служи като обезпечение.

Важен момент при предоставянето на ипотечните кредити е правилното определяне на техния размер, който зависи на първо място от стойността на ипотеката и дела на кредита в тази стойност. Банките изискват да бъдат направени оценка на имота от лицензирани оценители на недвижими имоти, които да определят пазарната стойност на имота. Тъй като имотите служат за обезпечение за дълъг период от време банките трябва да предвидят промените в цените им. За тях съществува риск от колебанията на цените на недвижимото имущество, както и риск да не могат бързо да продадат недвижимото имущество. Като допълнителна защита банките изискват застраховането на ипотекирания имот.
Поради тези причини повечето банки изискват определено самоучастие при отпускане на кредит за покупката на имот, като финансират от 70-80% от стойността на имота.

Въпреки това има банки, които отпускат до 90% от стойността на обезпечението.
От голямо значение при вземането на решението за отпускането на ипотечен кредит от страна на банката е правилната оценка на кредитоспособността на кредитоискателя. При такова дългосрочно кредитиране важно значение има прогнозирането на бъдещото икономическо състояние на кредитоискателя и главно възможността му да създава необходимия доход за погасяване на кредита и изплащане на лихвите през този дълъг период от време. При физическите лица е важно да се определи размера на техния доход, квалификация, репутация, семейното им положените и други, за да се прецени ще бъде ли погасен получения кредит. Поради тази причина е препоръчително да направите консултация с нас, за да Ви дадем правилната насока.

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com