Каква е лихвата по кредитните карти

Каква е лихвата по кредитните карти

Средният лихвен процент при кредитите по кредитни карти в левове остава почти без промяна на ниво от 20.27%. Това показват последните данни на БНБ. В същото време потребителските кредити поскъпват.

През март 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с февруари 2021 г. с 0.26 процентни пункта до 7.88%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.33 пр. п. до 8.42%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява спрямо февруари 2021 г. с 0.05 пр. п. до 2.75%, а разходите по тях – с 0.07 пр. п. до 3.03%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 0.34 пр. п. до 3.29%, а по овърдрафта в левове намалява с 0.05 пр. п. до 14.93%.

Увеличава се размерът на отпуснатите заеми. Само през март са отпуснати или предоговорени потребителски кредити за 516 млн. лв. Това е ръст с 6 млн. лв. спрямо февруари и със 17,7 млн. лв. спрямо същия месец на 2020 г.

 

Но ръстът на заемите за граждани за покупка на жилища е по-голям. През март отпуснатите и предоговорени ипотечни заеми са над 411 млн. лв. Това е ръст с 36,3 млн. лв. спрямо предходния месец и с 28,9 млн. лв. спрямо март миналата година.

Лихвите по новите депозити на граждани също продължават да намаляват. През март 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в  левове и евро намаляват с 0.05 пр. п. и с 0.03 пр. п. съответно до 0.07% и 0.06%.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се увеличава с 0.02 пр. п. до 0.03%, а по тези в евро остава без промяна на ниво от 0.00%.  Не  се  променят  съществено и  средните  лихвени  проценти  по депозити, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, като са на нивата от 0.25% и 0.54%.

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com