Централен кредитен регистър

Централен кредитен регистър

Създаването и функционирането на Централния кредитен регистър се регламентира с Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР). Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и  дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България. Регистърът осигурява:

  • централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари;
  • ползване на информация от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
  • обобщаване на събраната информация и ползването й за нуждите на БНБ.

В Централния кредитен регистър подлежат на отчитане кредити на клиенти към банки, финансови институции, платежните институции и дружествата за електронни пари независимо от размера им.

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди. Когато 15-то число е почивен ден, информацията се предоставя на първия работен ден след 15-то число.

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com